Leden

Het Ministerieel besluit van 29/08/2022 tot bepaling van nadere regels voor de samenstelling en werking van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 01/09/2022. De leden van WeComV zijn benoemd volgens het Ministerieel besluit van 10/11/2022 houdende aanstelling van de leden van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt.

Het mandaat van het WeComV ging in op 10/11/2022 voor een periode van 4 jaar.

Het WeComV is als volgt samengesteld:

Leden WeComV

 

 

 

 

 

 

 

Data plenaire zittingen

 • Donderdag 11 januari 2024
 • Dinsdag 27 februari 2024
 • Woensdag 27 maart 2024
 • Maandag 13 mei 2024
 • Vrijdag 14 juni 2024
 • Woensdag 21 augustus 2024
 • Dinsdag 10 september 2024
 • Dinsdag 1 oktober 2024
 • Woensdag 13 november 2024
 • Donderdag 19 december 2024

  Vergaderingen voor 2025 worden later vastgelegd

Workflow

Definitieve versie van de schematische versie van de workflow.

Definitieve versie van de uitgeschreven versie van de workflow.

Rechtsgrondslagen

Besluit Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot wijziging VLAREM II tot oprichting van een onafhankelijk Wetenschappelijk Comité Veeteelt. Klik hier voor het document.

Huishoudelijk reglement

Definitieve versie van het huishoudelijk reglement.

Deontologische code

Definitieve versie van de deontologische code.

Beheer van belangen

Het WeComV is zich ten zeerste bewust van het belang van een onafhankelijke en transparante werking. Hiertoe heeft ze een beleid ontwikkeld voor de verklaring van belangen door de leden en externe experten en voor het beheer van belangenconflicten.

De onafhankelijke en transparante werking van het WeComV wordt gegarandeerd op verschillende niveaus :

1. bij de selectie en de benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt voor een mandaat van 4 jaar.

De  leden van het WeComV worden, op advies van een selectiecommissie, benoemd in het MB van 10/11/2022 voor een mandaat van 4 jaar. De jury beoordeelde de kandidaten op basis van hun wetenschappelijk profiel met betrekking tot de activiteiten van het WeComV.

Kandidaat leden moeten onpartijdig en onafhankelijk van elke externe invloed kunnen werken. Zij mogen (1) niet behoren tot een orgaan dat of tot het personeel van een organisatie die financiële of professionele belangen heeft bij de adviezen en onderzoeken van het WeComV; (2) het niet hebben van een rechtstreeks belang, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, of een persoonlijk en rechtstreeks belang van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.

Na hun benoeming ondertekenen de leden een algemene belangenverklaring op erewoord. Deze wordt gepubliceerd op de website van het WeComV.

2. bij de algemene functionering van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt

Het WeComV heeft een huishoudelijk reglement   en een deontologische code  waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot haar interne werking. Zo staat in het huishoudelijk reglement vermeld dat het lid de Voorzitter van het Comité zonder verwijl dient in te lichten indien een wijziging zou optreden in verband de algemene belangenverklaring die bij de benoeming van het lid werd getekend.

3. bij de behandeling van individuele adviesaanvragen

Bij ieder nieuw dossier en bij aanvang van iedere plenaire zitting wordt aan de leden van het Comité gevraagd om potentiële belangen te verklaren vóór de aanvang van de bespreking van de adviesaanvraag via de belangenverklaring per individueel dossier. Belangen kunnen te maken hebben met financiële of familiale situaties, met intellectuele eigendomsrechten en met beroepsmatige activiteiten uitgevoerd ten gunste van een bedrijf, een belangengroep of een sector.

De aanwezigheid van een belang betekent niet automatisch het bestaan van een belangenconflict. De belangen worden, geval per geval, beoordeeld door het Bureau. Dit bestaat uit de Voorzitter en Ondervoorzitter van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt en het hoofd van het Wetenschappelijk Secretariaat. Na onderzoek van de belangenverklaring door het Bureau wordt het besluit toegelicht op de plenaire zitting van het  WeComV en genotuleerd in het verslag van de plenaire zitting. In het geval dit belang een belemmering zou kunnen uitmaken voor de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het lid wordt het bestaan van een belangenconflict bevestigd en kan het lid niet deelnemen aan de bespreking van het dossier, noch aan de validatie van het advies.

4. bij de gezamenlijke validatie van het advies

Adviezen worden in consensus uitgebracht hetgeen betekent dat zij worden bekomen na gezamenlijke analyse door het volledige WeComV. Eventuele belangen van individuele leden kunnen op die manier niet doorwegen in het uiteindelijke advies dat gezamenlijk wordt uitgebracht. Alle adviezen van het WeComV worden openbaar gemaakt. Leden met een belangenconflict worden nominatief vermeld in het advies.