Meetrichtlijnen

Momenteel wordt in een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband gewerkt aan verschillende richtlijnen voor het meten van het emissiereducerend potentieel van technieken en maatregelen. Deze meetrichtlijnen worden uitgewerkt op basis van de huidig beschikbare wetenschappelijke en technologische kennis. 

Momenteel zijn er verschillende dossiers in dit kader in behandeling bij WeComV: 

  • Adviesvraag voor de opmaak van meetrichtlijnen voor luchtbehandelingstechnieken (Dossier 2023.14)
  • Adviesvraag voor de opmaak van meetrichtlijnen voor reducerende technieken (excl. luchtbehandelingstechnieken) in mechanisch geventileerde stallen (Dossier 2023.ST.D)

Na publicatie van de Vlaamse meetrichtlijnen zullen deze permanent geactualiseerd en verduidelijkt worden. De meest recente versie zal steeds op deze locatie terug te vinden zijn.

Het wordt sterk aanbevolen om een meetplan ter evaluatie voor te leggen aan het WeComV vooraleer metingen op te starten. De behandeling van een dossier, indien uitgevoerd volgens een goedgekeurd meetplan, richt zich dan op de beoordeling van de meetresultaten.
Indien er geen meetplan ingediend wordt maakt de beoordeling van de gevolgde meetrichtlijn ook onderdeel uit van de evaluatie van het dossier.

Na goedkeuring van het meetplan door het WeComV dienen de metingen binnen het jaar te worden aangevat.

Verdere instructies m.b.t. de aanvraag voor de goedkeuring van een meetplan en bijhorende documenten zijn te vinden op de VLM-website: Emissiereducerende maatregelen voor de veeteelt | Vlaamse Landmaatschappij (vlm.be)

Het is mogelijk de meetplannen voor verschillende locaties gefaseerd in te dienen, waarbij in eerste instantie bv. slechts 1 stal wordt bemeten en dus ook slechts 1 meetplan wordt ingediend. In dit geval kan uit deze metingen nog geen emissiefactor worden bepaald, maar kunnen metingen op deze locatie wel al starten. Voor de daaropvolgende locaties dient eveneens een meetplan te worden ingediend onder de op dat moment geldende voorwaarden.

In afwachting van goedgekeurde, Vlaamse meetprotocollen kan een aanvrager zich in zijn meetplan baseren op één van onderstaande protocollen of meetrichtlijnen:

Huisvestings- en managementsystemen

Luchtbehandelingstechnieken