koe

WAT DOET WeComV?

Artikel 2.17.1. van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot wijziging van VLAREM II tot oprichting van een onafhankelijk Wetenschappelijk Comité Veeteelt stelt:  
‘Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij adviseert over en onderzoekt alle aangelegenheden inzake luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking, inclusief de volgende luchtemissies: ammoniak, fijn stof, geur, biologische agentia en broeikasgassen.’  
Het WeComV is bijgevolg bevoegd om emissiereducerende technieken en maatregelen door te lichten voor het volledige gamma van luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking van alle diersoorten. Het WeComV heeft zijn activiteiten officieel gestart op de startvergadering van 29 november 2022 en is sedert dan operationeel. Het behandelt de dossiers die door het administratief team (AT) worden ingediend. Voor verdere informatie over de manier waarop dossiers kunnen worden ingediend verwijzen we naar de verantwoordelijke van de VLM die je kan vinden via volgende link Lijst van ammoniak-emissiearme stalsystemen (AEA-lijst) | Vlaamse Landmaatschappij (vlm.be)
Het WeComV geeft wetenschappelijke adviezen aan de Vlaamse overheid, die op haar beurt de beleidsbeslissingen neemt. 

vleeskip
ventilatie sturing
monstername geur in stal kippen buiten