Protocollen

Momenteel wordt in een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband gewerkt aan verschillende protocollen voor het meten van het emissiereducerend potentieel van technieken en maatregelen. Deze meetprotocollen worden uitgewerkt op basis van de huidig beschikbare wetenschappelijke en technologische kennis. 

Momenteel zijn er verschillende dossiers in dit kader in behandeling bij WeComV: 

  • Adviesvraag voor de opmaak van meetrichtlijnen voor luchtbehandelingstechnieken (Dossier 2023.14)
  • Adviesvraag voor de opmaak van meetrichtlijnen voor reducerende technieken (excl. luchtbehandelingstechnieken) in mechanisch geventileerde stallen (Dossier 2023.ST.D)

Na publicatie van de Vlaamse meetrichtlijnen zullen deze permanent geactualiseerd en verduidelijkt worden. De meest recente versie zal steeds op deze locatie terug te vinden zijn.

Het wordt sterk aanbevolen om een meetplan ter evaluatie voor te leggen aan het WeComV vooraleer metingen op te starten. Indien er geen meetplan ingediend wordt maakt de beoordeling van het gevolgde meetprotocol deel uit van de evaluatie van het dossier.

In afwachting van goedgekeurde, Vlaamse meetprotocollen kan een aanvrager zich in zijn meetplan baseren op één van onderstaande protocollen:

Huisvestings- en managementsystemen

Luchtbehandelingstechnieken

 

Na goedkeuring van het meetplan door het WeComV dienen de metingen binnen het jaar te worden aangevat. Verdere instructies m.b.t. de aanvraag voor de goedkeuring van een meetplan en bijhorende documenten zijn te vinden op de VLM-website: Emissiereducerende maatregelen voor de veeteelt | Vlaamse Landmaatschappij (vlm.be)